Statuten

De Kunstkring Prins Alexander is opgericht op 12 december 2005. In de oprichtingsacte zijn daarbij de volgende Statuten gedefinieerd.

 

 • De vereniging draagt de naam: Kunstkring Prins Alexander, hierna te noemen: de “vereniging”.
 • Zij is gevestigd te gemeente Rotterdam, deelgemeente Prins Alexander.
 • Zij is aangegaan voor onbepaalde tijd.
 • Het stimuleren van lokale initiatieven op het gebied van de beeldende kunst.
 • Het betrekken van de lokale beeldende kunstenaars bij het ontwikkelen van initiatieven.
 • Aansluiten bij de wensen en behoeften van beeldende kunstenaars ten aanzien van beeldende kunstactiviteiten.
 • Het versterken van onderlinge contacten tussen de beeldend kunstenaars.
 • Het betrekken en participeren van een brede groep beeldend kunstenaars (professioneel, semi-professioneel en vrijetijdskunstenaars);
  alsmede het verrichten van al hetgeen met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
 • Alle kunstenaars die in de deelgemeente Prins Alexander wonen en daar hun atelier hebben kunnen lid worden van de vereniging.
 • Beëindiging van het lidmaatschap geschiedt automatisch als het lid niet meer aan beide criteria in sub 1 voldoet.
 • Het bestuur van de vereniging kan een persoon, die niet voldoet aan de criteria, toch toelaten tot de vereniging, indien die persoon een belangrijke bijdrage voor de vereniging kan betekenen. Die persoon is dan bijzonder lid. Het bestuur is verplicht de leden in de eerstvolgende Algemene Vergadering hierover te informeren.
 • Jaarlijks wordt door het bestuur een begroting van de kosten van de vereniging opgesteld en ter vaststelling aan de Algemene Vergadering voorgelegd.
 • Elk lid van de vereniging is contributie verschuldigd. De hoogte van het bedrag wordt in de Algemene Vergadering vastgesteld.
 • Indien een lid niet binnen twee maanden na de factuurdatum de door hem verschuldigde contributie heeft voldaan, is hij hierover een rente verschuldigd, waarvan het percentage overeenkomt met de op dat moment vastgestelde wettelijke rente.
 • Indien een lid het door hem verschuldigde als bedoeld in sub 2 van dit artikel niet binnen drie maanden na de factuurdatum in sub 3 heeft voldaan is dit lid in gebreke door het verloop van de tijd en is het bestuur, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, gerechtigd tot gerechtelijke invordering over te gaan. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van het desbetreffende lid.

1)    Het lidmaatschap eindigt door:

 1. overlijden;
 2. opzegging door het lid;
 3. opzegging namens de vereniging;
 4. ontzetting.

2)    Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur in de gevallen dat een lid zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt alsmede indien van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

Een besluit tot opzegging namens de vereniging moet de betrokkene schriftelijk worden medegedeeld.

3)    Ontzetting geschiedt door het bestuur wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, wanneer een lid niet meer voldoet aan het gestelde in artikel 3 sub 1 van deze statuten of wanneer een lid de vereniging op onredelijke wijze benadeelt, danwel indien een lid de vereniging en/of één of meer van haar leden schade toebrengt in de breedste zin des woords.

4)    Het bestuur stelt de betrokkene schriftelijk in kennis van diens ontzetting.

5)    Van een besluit tot ontzetting staat binnen één maand nadat dit door het bestuur aan het betreffende lid is medegedeeld, beroep open op de Algemene Vergadering, die, indien een lid aan het bestuur van de vereniging heeft kenbaar gemaakt dat hij bedoeld beroep wenst in te stellen binnen één maand na bedoelde kennisgeving door het bestuur moet worden bijeengeroepen met inachtneming van de gebruikelijke oproepingstermijn, bij gebreke waarvan de ontzetting geacht moet worden niet te hebben plaatsgevonden.

6)    Opzegging geschiedt steeds tegen het einde van een kalendermaand en met inachtneming van een termijn van vier weken. De opzegging geschiedt schriftelijk aan de secretaris van het bestuur.

7)    Indien het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft de contributie over het gehele jaar verschuldigd.

 • Het bestuur en/of de ledenvergadering kunnen één of meer werkgroepen instellen, die een specifieke deeltaak voor hun rekening kunnen nemen.
 • Werkgroepen zullen door het bestuur ontbonden worden wanneer het bestuur meent dat de werkgroepen handelingen verrichten die in strijd zijn met de belangen van de vereniging casu quo in strijd zijn met de verantwoordelijkheid van het bestuur.
 • De leiding van de vereniging en het beheer van de geldmiddelen van de vereniging berusten bij het bestuur.
 • Het bestuur is tevens bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten die in het belang zijn voor de vereniging.
 • De besluiten als in dit artikel bedoeld, alsmede besluiten tot het doen van uitgaven en investeringen welke een door de Algemene Vergadering vastgesteld bedrag per transactie te boven gaan behoeven de goedkeuring van de Algemene Vergadering, tenzij deze uitgaven zijn opgenomen in de reeds door de Algemene Vergadering vastgestelde begrotingen.
 • In geval van calamiteiten is het bestuur bevoegd maatregelen te treffen het algemeen belang dienende en/of het belang van individuele leden dienende. In zulks voorkomende gevallen is het bestuur ontslagen van verplichtingen als genoemd in sub 3. van dit artikel. Wel is het bestuur verplicht de leden hierover in de eerstvolgende Algemene Vergadering te informeren.
 • Het bestuur bestaat uit tenminste drie leden. Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene vergadering. Bestuursleden voor de functies van voorzitter, secretaris en penningmeester kunnen ook, bij onvoldoende belangstelling, buiten de leden worden benoemd; overige bestuursleden kunnen slechts uit de leden worden gekozen. De functies van secretaris en penningmeester kunnen door één persoon worden bekleed.
  Het bestuur benoemt uit zijn midden plaatsvervangers voor de voorzitter, de secretaris en de penningmeester om op te treden voor het geval van hun belet of ontstentenis. De bestuursleden worden gekozen, geschorst en ontslagen bij besluit van de Algemene Vergadering.
 • Een bestuurslid heeft maximaal drie jaar zitting in het bestuur. Het bestuur zorgt onderling voor een rooster van aftreden.
 • De Algemene Vergadering kan, in afwijking van sub 6 de zittingstermijn van een bestuurslid eenmalig met drie jaar verlengen.
 • Bij wisseling casu quo aftreden van een van de bestuursleden, dient een nieuwe kandidaat tenminste zes weken voor de Algemene Vergadering zijn kandidatuur schriftelijk aan het bestuur kenbaar te maken, en dienen de leden hiervan
  tenminste dertig dagen voor de Algemene Vergadering op de hoogte te worden gesteld.
 • De vereniging wordt vertegenwoordigd door het bestuur en kan bovendien worden vertegenwoordigd door de voorzitter tezamen met een van de andere bestuursleden. Het bestuur kan de penningmeester machtigen tot het doen van uitgaven die per geval een bedrag als door het bestuur vast te stellen niet te boven gaan.
 • Nieuw benoemde bestuursleden aanvaarden hun functie terstond na hun benoeming en nemen de plaats van hun voorgangers in. De Algemene Vergadering kan voor de aanvaarding echter een ander tijdstip vaststellen.
 • De Algemene Vergadering is ten alle tijde gerechtigd een bestuurslid te schorsen.
 • De schorsing van een bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door ontslag, eindigt door verloop van die termijn, onverminderd de mogelijkheid van een hernieuwde schorsing.
 • Het einde van het lidmaatschap houdt tevens in het einde van het bestuurslidmaatschap.
 • Een bestuurslid kan te allen tijde zelf ontslag nemen.
 • Bij een vacature in het bestuur wordt daarin in de eerstvolgende Algemene Vergadering voorzien, zulks conform de regeling van dit artikel.
 • In principe dient iedere betalingsopdracht getekend te worden door de penningmeester, tezamen met de voorzitter of secretaris.
 • Ingeval van ontstentenis of belet van een bestuurder, zijn de overgebleven bestuursleden of is het enig overgebleven bestuurslid tijdelijk met het gehele bestuur van de vereniging belast, terwijl bij ontstentenis of belet van alle bestuursleden de vereniging tijdelijk wordt bestuurd door de persoon casu quo personen die daartoe door de Algemene Vergadering wordt/worden aangewezen.
 • Het boekjaar van de vereniging is gelijk aan het kalenderjaar.
 • Jaarlijks worden per de laatste dag van het boekjaar de boeken van de vereniging afgesloten. Binnen vijf maanden daarna wordt door het bestuur daaruit de jaarrekening opgemaakt, die met de nodige voorstellen en het verslag van de kascommissie aan de Algemene Vergadering wordt overgelegd. Elk stuk, waaruit de jaarrekening is samengesteld, wordt door alle bestuurders ondertekend; Ontbreekt een handtekening dan wordt daarvan onder opgave van de reden(en) melding gemaakt.
 • Tegelijk met de oproep tot de Algemene Vergadering, bestemd tot behandeling van de jaarrekening wordt een exemplaar van deze jaarrekening aan de leden toegezonden.
 • Vaststelling zonder voorbehoud van de jaarrekening door de Algemene Vergadering strekt het bestuur tot décharge voor al hetgeen over het boekjaar waarop die jaarrekening betrekking heeft, blijkens de boeken is verricht.
 • De Algemene Vergadering benoemt jaarlijks een commissie, als bedoeld in artikel 48 lid 3, tweede boek, van het Burgerlijk Wetboek, bestaande uit twee leden die geen deel mogen uitmaken van het bestuur, die de rekening en verantwoording van het bestuur onderzoekt en verslag uitbrengt aan de Algemene Vergadering van hun bevindingen.
 • De voorzitter bepaalt waar en wanneer een bestuursvergadering wordt gehouden. Hij is verplicht deze bijeen te roepen op verzoek van ten minste twee bestuursleden.
 • De voorzitter stelt de agenda vast. Hij is verplicht een bepaald onderwerp op de agenda te plaatsen op verzoek van tenminste twee bestuursleden.
 • Behoudens het in sub 4 van dit artikel bepaalde kunnen besluiten van het bestuur slechts genomen worden met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een vergadering van het bestuur, waarin meer dan de helft van het bestuur aanwezig is. Bij staking van stemmen is een voorstel verworpen. Iedere bestuurder heeft het recht op het uitbrengen van één stem.
 • Geldige besluiten van het bestuur kunnen ook buiten vergadering genomen worden, mits in dat geval alle bestuurders zich schriftelijk (waaronder begrepen telegrafisch, of per telex of telefax of email) voor aanneming van dat besluit hebben uitgesproken.
 • De secretaris houdt notulen bij, tenzij het bestuur besluit te volstaan met een besluitenlijst.
 • De algemene vergaderingen worden gehouden in de regio van de deelgemeente Prins Alexander te Rotterdam.
 • Tenminste éénmaal per jaar wordt binnen zes maanden na af loop van het boekjaar een algemene vergadering gehouden (jaarvergadering). De Algemene Vergadering kan evenwel de genoemde termijn voor ieder jaar afzonderlijk verlengen.
 • Een Algemene Vergadering wordt voorts gehouden krachtens een besluit van de voorzitter of van het bestuur, met dien verstande dat deze tot bijeenroeping van een vergadering verplicht zijn indien zoveel als tezamen bevoegd zijn een/tiende gedeelte van de stemmen in een Algemene Vergadering uit te brengen, onder nauwkeurige opgave van de te behandelen onderwerpen, schriftelijk aan het bestuur verzoeken een vergadering te beleggen. Indien noch de voorzitter, noch het bestuur aan een dergelijk verzoek een zodanig gevolg geeft, dat de vergadering binnen vier weken plaatsvindt, zijn de verzoekers bevoegd zelf tot bijeenroeping over te gaan, daartoe het ledenregister te raadplegen, een agenda vast te stellen en in afwijking van het voorafgaande bepaalde, de voorzitter van de vergadering aan te wijzen.
 • De vergaderingen worden geleid door de voorzitter van het bestuur. Bij ontstentenis of belet van de voorzitter of zijn plaats vervanger, wijst het bestuur uit zijn midden een persoon aan, die de vergadering zal leiden.
 • Ieder lid heeft toegang tot de Algemene Vergadering en heeft de bevoegdheid aldaar het woord te voeren en voorstellen te doen.
 • Door elk gewoon lid kan één stem worden uitgebracht. Een stem kan door een schriftelijk gevolmachtigde worden uitgebracht. De volmacht zal voor de aanvang der vergadering aan de voorzitter der vergadering moeten worden getoond.
 • Bijzondere leden mogen geen stem uitbrengen.
 • In aanvulling op de jaarvergadering verplicht het bestuur zich eenmaal per jaar een schriftelijk bericht aan de leden te doen toekomen betreffen de voortgang aangaande ter vergadering genomen besluiten.
 • De agenda van de Algemene Vergadering bevat tenminste de volgende punten:
 1. vaststelling en goedkeuring van de notulen van de voorgaande Algemene Vergadering;
 2. verkiezing van bestuursleden, indien nodig;
 3. jaarverslag door het bestuur over het afgelopen boekjaar;
 4. vaststelling van de jaarrekening en rekening en verantwoording door het bestuur over het beleid, zoals in het afgelopen boekjaar gevoerd;
 5. verslag van de bevindingen van de kascommissie;
 6. jaarlijkse benoeming van een kascommissie; bestaande uit tenminste twee leden, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur;
 7. vaststelling van de begroting voor het lopende jaar.
 • De agenda van een Algemene Vergadering wordt door het bestuur vastgesteld, met inachtneming van hetgeen in dit artikel is bepaald.
 • De Algemene Vergaderingen worden namens het bestuur bijeen geroepen door middel van een schriftelijke kennisgeving, welke aan de leden wordt toegezonden tenminste twintig dagen voor de dag van de vergadering.
 • De kennisgevingen bevatten de vermelding van tijd en plaats van de te houden vergadering, alsmede de agenda.
 • Alle besluiten van de Algemene Vergadering worden genomen bij volstrekte meerderheid van geldig uitgebrachte stemmen, tenzij in de Wet of deze statuten anders is bepaald. Er is geen minimum aantal stemgerechtigden nodig. Ongeldige en blanco stemmen worden geacht niet te zijn uit gebracht.
 • Over personen wordt schriftelijk gestemd, over zaken mondeling, tenzij de voorzitter anders besluit. Stemming bij acclamatie is niet toegestaan.
 • Bij staking van stemmen is het voorstel verworpen. Heeft bij stemming over personen niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vindt een tweede stemming plaats tussen de twee personen, die de meeste stemmen op zich verenigden. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
 • Omtrent onderwerpen welke niet in de oproep van de vergadering zijn vermeld, kan niet wettig worden besloten tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in een Algemene Vergadering waarin alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.
 • Deze statuten kunnen worden gewijzigd bij besluit van de Algemene Vergadering, dat genomen is met een meerderheid van twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen in een vergadering waarin tenminste de helft van het aantal stemgerechtigde leden aanwezig is.
 • Tenminste dertig dagen vóór de vergadering moet een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, naar het huisadres van de leden worden gezonden.
 • Indien in een vergadering, waarin een voorstel tot statutenwijziging aan de orde is, niet het vereiste quorum aanwezig is, dan wordt een nieuwe vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder dan veertien dagen en niet later dan dertig dagen na de eerste, waarin een besluit tot statuten wijziging kan worden genomen met een meerderheid van twee/ derde van het aantal uitgebrachte stemmen, ongeacht het aantal aanwezige leden.
 • De wijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan notariële akte is opgemaakt. De akte zal binnen twee maanden na de vergadering waarin de statutenwijziging werd aangenomen, moeten worden gepasseerd.
 • Op een besluit tot ontbinding der vereniging is het bepaalde in artikel 14 sub 1, 2 en 3 van overeenkomstige toepassing.
 • Ingeval van ontbinding wordt de bestemming van het batig saldo vastgesteld bij besluit van de Algemene Vergadering.
 • Het bestuur houdt een register, waarin voor elk lidmaatschap zijn vermeld de naam, het adres en het nummer van het tot dat lidmaatschap gerechtigd lid; benevens het adres waar het lid in voorkomende gevallen zijn domicilie heeft.
 • Elk lid is verplicht ervoor te zorgen dat zijn eventueel domicilie bij de Vereniging bekend is.

Onderwerpen die naar mening van het bestuur of de Algemene Vergadering nadere regeling behoeven, worden geregeld bij een Huishoudelijk Reglement, door de Algemene Vergadering vast te stellen en eventueel te wijzigen met inachtneming van het bepaalde in artikel 13.

In alle gevallen waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist de Algemene Vergadering.