jrrknng

Algemeen Jaarverslag Kunstkring Prins Alexander 2016

Leden
Op 31 december 2016 hadden wij 72 leden. In de loop van 2016 mochten wij 12 nieuwe leden begroeten en hebben helaas afscheid genomen van 10 leden. Ondertussen hebben in 2017 zich al weer een aantal nieuwe leden zich aangemeld.

Exposities
De permanente wisselexpo’s zijn op ca 20 locaties. In principe zijn er 4 perioden van drie maanden. De locatiemanagers organiseren het een en ander. Vanuit het bestuur coördineert Ton.
Het blijkt soms lastig goed invulling te geven aan de invulling. Niet iedereen kan of wil exposeren. Maar ook laatste moment afzeggingen, de locaties die een bepaalde periode zelf iets willen doen, enzovoorts, maken het niet altijd even makkelijk.
Voorlopig zetten wij het zoeken naar nieuwe locaties even in de wacht.

Daarnaast hebben wij de beschikking gekregen over een pand in winkelcentrum Binnenhof, dat prompt is omgedoopt in Kunstwinkel PUUR. Een aantal leden hebben hard gewerkt aan het opknappen en inrichten ervan. Ondertussen zijn er ruim 5 exposities geweest, waar een groot deel van de leden aan hebben deel genomen.

Kunstcafé’s
Elke maand, behalve juli/augustus wordt een Kunstcafé gehouden in de eigen ruimte in de Einsteinplaats. Er is steeds een spreker over een bepaald onderwerp.
Zo hebben wij kennis kunnen nemen van het gedachtegoed van onder meer: Wim van Hest, Arnold Holterman (bezoek aan zijn atelier), Ton van Zuuren, Yvonne vd Nieuwendijk, Caro vd Pluijm, Joop Raasveld.
Deze avonden worden altijd goed bezocht en is de ideale plek gebleken om elkaar beter te leren kennen.
Dit succes is mede te danken door de goede zorgen van Els Mulder, afwisselend bijgestaan door andere leden.

Activiteiten
Veel tijd is besteed aan het opzetten van PUUR. Met name Fred heeft daar veel aan bijgedragen. Maar ook Arnold en Ton hebben veel werk verzet. Naast alle andere leden, die hebben geholpen.

We hebben (niet zo lang) nog een Popup Galerie gehad in het Alexadrium. Diverse leden hebben daar geëxposeerd. Totdat de eigenaar bepaalde dat ze het pand liever leeg wilde maken.

Het Kunstkippenproject was een leuke activiteit, waarbij leden een Kleine kip naar eigen wijze hebben vormgegeven (beschilderd, gefotografeerd, e.d.). Deze kippen zijn geveild. De opbrengst is verdeeld aan de Witten Bollen, de Kunstenaar en KPA.

Na het overlijden van ons gewaardeerd lid Rob Eschbach bleek hij de wens te hebben geuit al zijn werk en materiaal aan KPA te schenken. KPA heeft dat in grote dankbaarheid aangenomen.
Het materiaal is verdeeld (tegen geringe vergoeding) onder de leden.

Een deel van zijn werk is geveild, een ander deel wordt uitgeleend en/of tentoongesteld in een van de wissellocaties. De opbrengst komt in de kas van KPA.

Bestuur
Het bestuur is in 2016 voor het overgrote deel vernieuwd. We hebben afscheid genomen van Hans Rombouts, Paul Bonte en Cobie Schoneveld. Ton van Zuuren is aangebleven.
Toegetreden zijn: Peter Buijsman (voorzitter), Paul Fransen (secretaris), Fred Meijer (penningmeester) en Arnold Holterman (algemeen bestuurslid).
Gelukkig wordt het bestuur ondersteund door een aantal deskundige leden, zoals Karin vd Zwaan (Nieuwsbrief), Cobie Schoneveld (Website en Facebook), en anderen.

Ballotagecommissie
Met het aantreden van het nieuwe bestuur is er ook een nieuwe ballotagecommissie samengesteld.
Deze commissie bestaat uit:  Peter Buisman, Hans Rombouts, Elsa de Groot en Marianne Smit.
Zij hebben et werk van alle nieuwe leden bekeken en een beoordeling eraan gegeven.

 

Financieel Jaarverslag Kunstkring Prins Alexander 2016         

 Saldi Rekeningen 1-jan-16 31-dec-16 Saldo
ABN AMRO REKENING € 100,00 € 2.219,69
ABN AMRO SPAARREKENING € 6.384,35 € 5.200,00
KAS € 61,25 € 383,91
         
€ 6.545,60 € 7.803,60 € 1.258,00  

                                                                           

BALANS  DEBET CREDIT   BEGROTING
Liquide Middelen € 6.545,60 Reserve € 1.000,00 -1.000
  Vermogen € 6.803,60  
       
€ 6.545,60   € 7.803,60  

 

 Kosten/Baten overzicht 2016 Debet Credit Saldo
Ontvangen Contributies € 3.165,00 € 3.165,00 3.200
Kunstcafe € 270,25 € 380,81 € -110,56 -150
Verzekeringskosten € 180,00 € 1.604,48 € -1.424,48 -1.600
Kunstwinkel PUUR € 474,15 € 187,50 € 286,65 200
Organisatiekosten € 365,69 € -365,69 -400
Website € 62,50 € -62,50 -100
Diversen € 253,52 € 253,52 0
SUBTOTAAL € 4.342,92 € 2.600,98 € 1.741,94  

                                                                                                                             

Incidentele Zaken    
Kunstkippen € 627,00 € 298,15 € 328,85
Rob Eschbach € 893,57 € 893,57
Kunstwinkel PUUR verbouwing € 421,40 € -421,40
10 jarig bestaan € 885,96 € -885,96
Aanschaf Beamer € 399,00 € -399,00
Overige/Diverse -150
€ 5.863,49 € 4.605,49 € 1.258,00 0
(1) Wij zullen elk jaar 1000 euro reserveren voor de volgende jubileum-viering.
(2) Inclusief gebruik Einstein voor bespreking etc en gastspreker
(3) Ontvangst = claim
(4) bankkosten (€ 159,60), kado oud bestuur (€ 76,47) kleine aanschaf zoals lampen, verf etc.
(5) rente, sponsoractie 10 jarig bestaan
(6) Uitgaven = 1/3 Kunstenaar, 1/3 Witte Bollen (, 1/3 KPA)
(7) Verkopen
(8) Inclusief kosten reparatie brandhaspel
(9) Huur Romeynshof, Consumpties