ANBI

Kunstkring Prins Alexander is door de belastingdienst aangemerkt als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
Dit betekent dat uw donatie fiscaal wordt aangemerkt als gift.
Donaties kunnen worden overgemaakt op rekening NL44ABNA0 59 30 67 274 ten name van Kunstkring Prins Alexander.

Doelstelling en beleid

Statutaire doelstelling KPA
Bij de oprichting van KPA zijn de volgende doelstellingen vastgesteld:

  • Het stimuleren van lokale initiatieven op het gebied van de beeldende kunst.
  • Het betrekken van de lokale beeldend kunstenaars bij het ontwikkelen van initiatieven.
  • Aansluiten bij de wensen en behoeften van beeldend kunstenaars ten aanzien van beeldende kunstactiviteiten.
  • Het versterken van onderlinge contacten tussen de beeldend kunstenaars.
  • Het betrekken en participeren van een brede groep beeldend kunstenaars (professioneel, semiprofessioneel en vrijetijdskunstenaars).

 Beleidsplan 2016-2018

  • Uitbouw van het ledental van 80 naar ca. 100 actieve uitvoerende beeldend kunstenaars.
  • Oriëntatie op een breder palet aan kunstuitoefening, waaronder, 3D, digitaal en fotografie.
  • Elk jaar een specifiek thema: 2016, revitalisering van de vereniging, 2017, aantrekken van jongere leden en 2019, nieuw leven blazen in de kunstroute.
  • Herinrichten van het kunstcafé en het gebruik (breder) stimuleren.

Voor uitgebreide Beleidsnota 2016-2018, klik: Beleidsnota

Overige info

Kamer van koophandel: 24 387 307, RSIN: 815645363.
Verzendadres: Havikhoek 48, 3201 SH Spijkenisse.

De bestuurders zijn:
– Peter Buijsman, voorzitter
– Paul Fransen, secretaris
– Fred Meijer, penningmeester
Bestuurders zijn vrijwilligers en ontvangen geen vergoeding.
In haar jaarlijkse vergadering legt het bestuur verantwoording af en publiceert daarbij het jaarverslag en de jaarrekening.

Jaarverslag 2016