Aanmelden als lid KPA- contributie

Wil jij je aanmelden download het  Aanmeldingsformulier

Contributie

De contributie loopt gelijk aan het kalenderjaar (van 1 januari tot en met 31 december) en bedraagt  € 45,00. Als je in de loop van het jaar lid wordt, zal een iets lager bedrag worden gevraagd (vraag dit aan onze penningmeester).

Stilzwijgend zal je lidmaatschap telkens met een jaar verlengd worden waarbij de contributie betaald dient te worden vóór 1 maart van dat jaar. Gaarne de contributie overmaken op Bankrekening: NL44ABNA0 59 30 67 274 t.n.v. Kunstkring Prins Alexander onder vermelding van uw naam.

Bij in gebreke blijven na herinnering zullen uw gegevens van de website verwijderd worden en wordt de procedure tot royement in werking gezet.